Home / Даноци

Даноци

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ДАНОЦИ

 

Уплатница за данок на имот

 

Уплатница за админстративна такса

 

даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности

даночна пријава за утврдување за данок на наследство и подарок

даночна пријава за утврдување на данок на имот