Home / ТРУД И СОЦИЈАЛА / Труд и социјала

Труд и социјала

Услуги и мерки од социјалната заштита

 • Социјална превенција
 • Вонинституционалната заштита опфаќа право на:
  • Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита
  • Помош на поединец
  • Помош на семејство
  • домашна нега и помош на поединец и семејство
  • дневно и привремено прифаќање и згрижување како помош на поединиц и семејство
  • сместување во згрижувачко семејство
  • сместување во мал групен дом и
  • организирано живеење со поддршка
 • Институционална заштита 
  • Право на оспособување за работно-производна активност
  • Право на сместување во установа за социјална заштита
 • Права на парична помош од социјална заштита
  • социјална парична помош
  • постојана парична помош
  • парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
  • парична помош на мајка која родила четврто дете
  • паричен надоместок за помош и нега од друго лице
  • еднократна парична помош и помош во натура
  • надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот
  • право на додаток за мобилност/слепило
  • парична помош за социјално домување и
  • право на здравствена заштита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*