Home / АДМИНИСТРАЦИЈА / АДМИНИСТРАЦИЈА

АДМИНИСТРАЦИЈА

 

 

Николче Мискоски  – Градоначалник на Општина Кривогаштани

Николче Мискоски

 

Телефон: 075/308 – 477

E-mail: nikolamiskoski1@gmail.com

 

 

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 

 

Билјана Цветкоска –  Раководител на одделение за правни, општи и јавни дејности

 Е-mail:  cvetkoskabiljana@yahoo.com

Телефон: 070/404-158

 

Валентина КотескаСамостоен референт

Е-mail: valentina.koteska@krivogastani.gov.mk

Телефон: 070/404-155

 

Дејан Киселоски – Помлад соработник за јавни работи 

E-mail: dejankiseloski@gmail.com

Телефон: 078/308-964

 

Александра ЛукароскаАрхивар

E-mail: lukaroskaa1@gmail.com

Телефон: 072/310-581

 

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Сашо ЦуцулоскиРаководител на одделение за комунални дејности и локален економски развој,

Е-mail: s.cuculoski@gmail.com

Телефон: 078/308-714

 

Даниела КрстескаСоработник за следење и поддршка на ЛЕР

Е-mail: d.krsteska@yahoo.com

Телефон: 070/404-160

 

Николче ПапучкоскиСоработник за ЛЕР и партнерство

Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Телефон: 070/397-005

 

Александар МаџароскиРеферент за комунални работи, заштита и спасување, управување со кризи

Е-mail: aleksandarmadzaroski@gmail.com

Телефон: 078/260-206

 

 

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ ТАКСИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА

 

Анета КиселоскаРаководител на одделение за даноци, такси, надоместоци и други приходи на општината

Е-mail: akiseloska@yahoo.com

Телефон: 070/208-995

 

Жаклина ЖитошанскаСоработник за утврдување на локални даноци и такси

Е-mail: zaklinazitosanska@yahoo.com

Телефон: 070/404-156

 

Кирил Нешкоски Помлад соработник за утврдување на комунални такси

E-mail: kiril_neskoski@yahoo.com

Телефон: 072/223-478

 

 

  •  ОДДЕЛЕНИЕ  ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Гоце Нешкоски – Помлад соработник за правни прашања

E-mail: goce.neskoski@yahoo.com

Телефон: 075/666-795

 

 

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 

Здравко Тренески Раководител на одделение за финансиски прашања

E-mail: zdravkotreneski@gmail.com

Телефон: 072/310-302

 

Кирил КиселоскиСоветник за администрирање на даноци

Е-mail: kiseloski.kiril@gmail.com

Телефон: 078/347-492

 

Билјана Рикалоска – Помлад соработник за материјално финансиско сметководство

E-mail: rikaloskabiljana_91@hotmail.com

Телефон: 078/340-461

 

Александар ДамескиСоветник за планирање и извршување на буџет  (Во мирување)

Е-mail: dameskia@yahoo.com

Телефон: 078/308-389

 

 

  • ТППЕ Кривогаштани – Територијална противпожарна  единица – Кривогаштани

Ѓоргоски ТанеПожарникар

Телефон: 070/208-144

 

Дејан ПапучкоскиПожарникар

Телефон: 070/404-163

 

Здравко Стомнароски – Пожарникар

Телефон: 071/234-790

 

Дејан Смугрески – Пожарникар

Телефон: 071/854-513

 

  • Техничка Служба

Цвета ЗдравкоскаРаботник во кујна

Телефон: 070/404-174

Здравко ВелјаноскиВозач

Телефон: 070/355-354

 

 

Е-mail: opstina_krivogastani@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*