Home / Информации / СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр. (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/2005, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани го издава следното

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните, правните лица, органите на државната управа, научните и стручните организации, од просторот опфатен со планот:
1.Урбанистички план за село Бела Црква, КО Бела Црква, Општина Кривогаштани со плански опфат во површина од 35,5 ха, со граници на село, со плански период 2014-2024, за организирањето и спроведувањето на постапката за донесување на истиот.

Јавната анкета ќе трае од 18.11.2015г. до 01.12.2015г. во траење од 10 работни денови. Планските документи ќе бидат изложени на увид во просториите на Општина Кривогаштани од 8,00 до 16,00 часот секој работен ден, а заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да даваат забелешки, предлози и мислења на анкетни листови.

Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.11.2015г.(петок), во просториите на Општина Кривогаштани во 12,00 часот.

Анкетните листови се подигаат и доставуваат во архивата на Општина Кривогаштани, секој работен ден во период од 8,00 до 16,00 часот.

Градоначалник
на Општина Кривогаштани
Тони Заткоски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*