Home / Информации / ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА КО ВРБЈАНИ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА КО ВРБЈАНИ

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за изградба на Фотоволтаична централа на КП бр. 1128, 1129,1121/1 и 1120-дел КО Врбјани со основна намена  Е2 -Комунална супраструктура.

Јавната анкета ќе започне на ден 15.03.2018 год,а ќе трае 5 работни дена, секој ден од 8 до 16 часот.

Јавна Презентација

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*