УРБАНИЗАМ – Кривогаштани https://krivogastani.com Единица на локална самоуправа Fri, 15 May 2020 08:36:57 +0000 wp-dev-mk hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.4 https://i0.wp.com/krivogastani.com/wp-content/uploads/2015/09/krivogastani-e1442755866293.png?fit=22%2C32&ssl=1 УРБАНИЗАМ – Кривогаштани https://krivogastani.com 32 32 204032328 Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2020 година https://krivogastani.com/archives/5383 https://krivogastani.com/archives/5383#respond Fri, 15 May 2020 08:34:56 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=5383 Врз основа на  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016  163/16, 90/2017, 64/2018 и 168/18), Градоначалникот на Општина Кривогаштани распишува

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2020 година
Сите заинтересирани физички и правни лица во текот на треањето на јавниот повик можат да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеја 2,3,4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Службен весник на Република Македонија бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/16, 90/2017, 64/2018 и 168/18).
Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.
Јавниот повик ќе трае 30 дена од 15.05.2020 г. до 13.06.2020 г.
Јавниот повик ќе биде објавен во еден дневен весник, на интернет страната на Општина Кривогаштани, www.krivogastani.com, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на Општина Кривогаштани.
Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на одделението за  урбанизам и заштита  на животната средина на  Општина Кривогаштани  или во електронска форма преку  информацискиот систем е-урбанизам во определениот рок.
За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативи.
Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат предвидени  во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2020 година.
Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица.

Бр. 09 -689 /1

13.05.2020 год.

Кривогаштани

Градоначалник на

Општина Кривогаштани
Рубинчо Шефтероски

]]>
https://krivogastani.com/archives/5383/feed 0 5383
ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ КО КРИВОГАШТАНИ https://krivogastani.com/archives/4739 https://krivogastani.com/archives/4739#respond Mon, 27 Aug 2018 07:34:51 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4739 NESPROVEDUVANJE KRIVOGASTANI

]]>
https://krivogastani.com/archives/4739/feed 0 4739
ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ КО ВРБЈАНИ https://krivogastani.com/archives/4735 https://krivogastani.com/archives/4735#respond Mon, 27 Aug 2018 07:31:01 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4735 NESPROVEDUVANJE VRBJANI

]]>
https://krivogastani.com/archives/4735/feed 0 4735
ИЗВЕСТУВАЊЕ – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КО ВРБЈАНИ https://krivogastani.com/archives/4731 https://krivogastani.com/archives/4731#respond Tue, 14 Aug 2018 06:45:58 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4731 Image (207)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4731/feed 0 4731
СООПШТЕНИЕ – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА КО БОРОТИНО https://krivogastani.com/archives/4725 https://krivogastani.com/archives/4725#respond Fri, 10 Aug 2018 09:20:20 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4725 Image (205)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4725/feed 0 4725
СООПШТЕНИЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КО ВРБЈАНИ https://krivogastani.com/archives/4710 https://krivogastani.com/archives/4710#respond Wed, 25 Jul 2018 06:49:06 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4710 Image (97)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4710/feed 0 4710
СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КО КРИВОГАШТАНИ https://krivogastani.com/archives/4707 https://krivogastani.com/archives/4707#respond Wed, 25 Jul 2018 06:46:23 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4707 Image (96)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4707/feed 0 4707
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА КО ВРБЈАНО нм СЛАВЕЈ https://krivogastani.com/archives/4629 https://krivogastani.com/archives/4629#respond Mon, 28 May 2018 10:09:26 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4629 Image (55)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4629/feed 0 4629
СООПШТЕНИЕ – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КО ГОДИВЛЕ https://krivogastani.com/archives/4592 https://krivogastani.com/archives/4592#respond Tue, 08 May 2018 12:32:33 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4592 Image (213)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4592/feed 0 4592
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПАЛНОВИ ЗА КОРЕНИЦА, ГОДИВЛЕ, ВРБЈАНИ И ПОДВИС https://krivogastani.com/archives/4533 https://krivogastani.com/archives/4533#respond Mon, 26 Mar 2018 10:16:03 +0000 http://www.krivogastani.com/?p=4533 Се покануваат жителите на сите четири населени места да учествуваат на јавната анкета и презентација на предлог урбанистичките планови која ќе започне на ден 29.03.2018 а ќе трае 10 работни дена од 08:00 до 16:00 часот во одделението за урбанизам во општина Кривогаштани.

Image (41)

Image (42)

Image (43)

Image (44)

]]>
https://krivogastani.com/archives/4533/feed 0 4533