Home / УРБАНИЗАМ (page 2)

УРБАНИЗАМ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА КО ВРБЈАНИ

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за изградба на Фотоволтаична централа на КП бр. 1128, 1129,1121/1 и 1120-дел КО Врбјани со основна намена  Е2 -Комунална супраструктура. Јавната анкета ќе започне на ден 15.03.2018 год,а ...

Read More »

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Јавната анкета и јавната презентација по Предлог Урбанистички план за с. Боротино, с. Пашино Рувци и с. Врбјани, Општина Кривогаштани,  ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Кривогаштани. Јавната анкета ќе започне на ден 12.05.2017 ...

Read More »

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАВЕЈ, КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАВЕЈ, КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ Во прилог : Izvestaj SEA Slavej

Read More »

Oтворени денови со kатастарот

Се известуваат граѓаните на Општина Кривогаштани дека на ден петок  (02.12.2016 год.) од 9 часот до 17 часот во просториите на општинската зграда, Агенцијата за катастар и недвижности од Скопје, ќе има oтворени денови со kатастарот. Во рамките на отворените ...

Read More »