Home / УРБАНИЗАМ (page 6)

УРБАНИЗАМ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Врз основа на  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина Кривогаштани распишува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ТЕРИТОРИЈТА НА ...

Read More »

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр. (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/2005, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани го издава следното СООПШТЕНИЕ Се известуваат граѓаните, ...

Read More »

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр. (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/2005, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Кривогаштани го издава следното СООПШТЕНИЕ Се известуваат граѓаните, ...

Read More »

ПРОДОЛЖУВА ИЗГРАДБАТА НА ТРОТОАРИ ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Денес започнаа активностите за доизградба на тротоарот на улица Филип Втори во Кривогаштани од Црквата Св.Димитрија до Фонтаната. Изградбата е финансирана од општина Кривогаштани во вредност  од околу 300 000 денари каде што со бекатон поплочени ќе бидат нешто повеќе ...

Read More »